TIMNEY Remington 700 w/ RH safety 510 Elite Hunter V2